CI 使用连接 sql 2008 的写法

database.php 配置

$db[hbpos][hostname] = 192.168.1.222; $db[hbpos][username] = sa;
$db[hbpos][password] = sa;
$db[hbpos][database] = testdatabase;
$db[hbpos][dbdriver] = sqlsrv;
$db[hbpos][dbprefix] = hsh_;
$db[hbpos][pconnect] = TRUE;
$db[hbpos][db_debug] = TRUE;
$db[hbpos][cache_on] = FALSE;
$db[hbpos][cachedir] = ;
$db[hbpos][char_set] = utf8;
$db[hbpos][dbcollat] = utf8_general_ci; 

不知道在model里面怎么调用?
最要是我这边配置了多个链接信息!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注